آنالیز داده های بیان ژن با استفاده از زبان برنامه نویسی R

بدون امتیاز 0 رای
3,500,000 تومان

سرفصل‌ها:
1- آشنایی با زبان R و R-studio جلسه 1
2- نصب و راه¬اندازی محیط برنامه نویسی جلسه 1
3- آشنایی با پکیج یا کتابخانه¬های R جلسه1
4- نصب و راه¬اندازی پکیج¬های R جلسه 2
5- دستورات مقدماتی، محاسبات ریاضی، تخصیص مقدار به متغیر جلسه 2
6- انواع داده¬ها در R و انواع متغیرها یا اشیا در R: بردارها، ماتریس¬ها و آرایه¬ها یا داده¬های چندبعدی جلسه 3
7- نحوه تخصیص مقدار به داده¬ها، ایجاد اشیا در R جلسه 3
8- نحوه کار با انواع داده¬ها در R، نمایش داده¬ها جلسه 4
9- محاسبات و آنالیزها با انواع داده ها جلسه 4
10- نحوه خوانش داده¬های ورودی در R: فایل اکسل، فایل CSVو… جلسه 4
11- محاسبات و آنالیز داده¬های ورودی جلسه 5
12- برنامه نویسی مقدماتی با R جلسه 6
13- آشنایی با انواع حلقه¬ها و دستورات شرطی در R جلسه7 و 8
14- نحوه نوشتن یک برنامه کامل در R جلسه 9و 10
15- معرفی و نصب پکیج¬های آنالیز بیان ژن جلسه 11
16- آشنایی با داده¬ی میکروارری و پایگاه داده GEO جلسه 12و 13
17- کار با پکیج¬های آنالیز بیان ژن جلسه 14و 15
18- انجام مثال¬های عملی روی بیماری ها جلسه 16و 17

91
3,500,000 تومان